Vid avvikelse och således oroväckande beteende på grund av de fysiska element vilka av ren ouppmärksamhet ej på ett tidigt stadium eliminerats och som i sin yttersta form kan bringa den mänskliga rasen i det kaotiska tillstånd vilket åstadkommer att hon leviterar. Ansvarsålagda utövare bör manas till snabba, diskreta åtgärder och med minsta möjliga spår av defekt yta avlägsna dessa av naturen små, till synes obetydliga, missbildningar.


Alla vidtagna åtgärder rekommenderas ha som målsättning att nå ett så totalt tillstånd av defaitism som möjligt, beakta dock försiktighetsgraden av att röja allt för stor medvetenhet hos den avhjälpta angående det sistnämnda.


För vetenskapliga observationer kring dylik genetisk störning samt forskning för tidig hämning av defekten, är det av stor vikt att allt avfall hanteras med minutiös noggrannhet och ej förlorar anknytning till den individuella karaktären då yttringarna är i högsta grad personbundna.


Institutet för Vingforskning

LARSDOTTER

By deviation and thereby disquieting behaviour due to the physical element whitch by pure inattention has not in an early stage been eliminated and can in it´s utmost variety bring the human rase in the chatotic state whitch accomplish that she levitates. Responible perpetrartors urge to quick, discreete arrangements and with minimal trace of defect surface remove these by nature tiny and seemingly insignificant deformation.


All taken arrangements recommands in it´s aim to reach a total state of defaitisme as possible, to consider is the amount of caution not to reveal awareness among the reminded concerning the last mentioned.


Because of scientific observationes round such genetic disorder and research around earley repression of the defect, is it of serious matter that all waste is handled with utmost accuracy and will not lose affiliation to the individual character since the manifistations are supremely personal.


Science institute of wings

Larsdotter       film      fragile       the aviarist       pictures      filed     fragment      CV